DOKUMENT

Styrdokument

Stadgar för kårföreningen Nordpol

§1 Syfte

mom. 1

Nordpol har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. Föreningen ska även verka för att medlemmarna får en innehållsrik studietid genom att arrangera sociala aktiviteter.

§2 Värdegrund

mom. 1

Nordpols verksamhet vilar på en demokratisk grundsyn och alla människors lika värde.

mom. 2

För Nordpol är det viktigt att respektera alla människor och se till alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller socioekonomisk ställning. Som förtroendevald i Nordpol har man ett viktigt uppdrag att i sitt ledarskap försvara och förmedla den värdegrund som Nordpol står för.

mom. 3

Om en förtroendevald agerar på ett sätt som kan anses vara oförenligt med Nordpols värdegrund, bör styrelsen kalla till extrainsatt årsmöte för att rikta ett misstroendevotum mot den förtroendevalda för att entlediga denne från sitt förtroendeuppdrag.

mom. 4

Nordpols verksamhet ska sträva efter att främja hållbarhet och aktivt arbeta med dess klimatpåverkan.

§3 Organisation

mom. 1

Föreningens juridiska namn är Nordpol.

mom. 2

Föreningen har sitt säte i Umeå kommun.

mom. 3

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

mom. 4

Föreningen är en del av Samhällsvetarsektionen, och därmed en del av Umeå Studentkår.

mom. 5

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet och stormötet. Däremellan utgör styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

mom. 6

Föreningens verksamhet regleras i dessa stadgar, Samhällsvetarsektionens stadgar, Umeå Studentkårs stadgar samt utfärdade bestämmelser av regering och riksdag. Föreningens stadgar får inte strida mot Samhällsvetarsektionens eller Umeå Studentkårs stadgar. Om föreningens stadgar strider mot Samhällsvetarsektionens eller Umeå Studentkårs stadgar äger Umeå Studentkårs stadgar och därefter Samhällsvetarsektionens stadgar företräde.

mom. 7

Verksamhetsåret följer kalenderåret. Verksamhetsberättelsen redogör för det gångna verksamhetsåret.

mom. 8

Räkenskapsåret följer kalenderåret. Den ekonomiska berättelsen redogör för det gångna räkenskapsåret.

mom. 9

En mandatperiod följer kalenderåret om inte annat anges i dessa stadgar. Nyvald förtroendevald tillträder 1 januari kalenderåret efter årsmötet. Vid fyllnadsval ska man besluta om tillträdestid.

§4 Medlemskap

mom. 1

Medlem i föreningen är den student som enligt beslut av och i samråd med Samhällsvetarsektionens styrelse ska tillhöra föreningen och som erlagt medlemsavgift till Umeå Studentkår.

mom. 2

På beslut av styrelsen kan Hedersmedlemskap utdelas till utomstående som på något sätt gjort något till fördel för föreningen.

mom. 3

Medlemmar har rätt att:

 • Inneha förtroendeuppdrag i föreningen

 • Till årsmöte och stormöte inkomma med fråga, interpellation, och motion

 • Under årsmöte och stormöte närvara, yttra sig, yrka, och rösta

 • Under styrelsemöte närvara och yttra sig

 • Ta del av protokoll från årsmöte, stormöte, och styrelsemöte

 • Ta del av föreningens verksamhet

mom. 4

Hedersmedlem har rätt att:

 • Inneha förtroendeuppdrag i föreningen

 • Till årsmöte och stormöte inkomma med fråga, interpellation, och motion

 • Under årsmöte och stormöte närvara och yttra sig

 • Under styrelsemöte närvara och yttra sig

 • Ta del av protokoll från årsmöte, stormöte, och styrelsemöte

§5 Årsmöte

mom. 1

Årsmötet är tillsammans med stormötet föreningens högsta beslutande organ.

mom. 2

Årsmötet ska hållas under höstterminen innan november månads utgång.

mom. 3

Årsmötet är beslutsmässigt om det är stadgeenligt utlyst och minst tjugo (20) medlemmar närvarar.

mom. 4

Styrelsen ansvarar för att medlemmarna kallas senast tjugoen (21) dagar innan årsmötets öppnande. Kallelse ska ske genom anslag på föreningens anslagstavla och i andra relevanta kommunikationskanaler, såsom mail.

mom. 5

Styrelsens propositioner ska göras tillgängliga för medlemmarna senast fjorton (14) dagar innan årsmötets öppnande.

mom. 6

Samtliga medlemmar äger rätt att lämna förslag till årsmötet i form av motioner. För att motionen ska kunna behandlas under årsmötet ska den vara styrelsen tillhanda skriftligen senast fjorton (14) dagar innan årsmötets öppnande.

mom. 7

Samtliga medlemmar äger rätt att lämna interpellationer till årsmötet. För att interpellationen ska kunna behandlas under årsmötet ska den vara styrelsen tillhanda skriftligen senast fjorton (14) dagar innan årsmötets öppnande, varpå styrelsen är skyldig att avge ett skriftligt svar till årsmötet. Efter att interpellationen besvarats kan årsmötet uppta debatt i det ämne interpellationen behandlar. Interpellationen och styrelsens skriftliga svar ska föras in i protokollet.

mom. 8

Samtliga medlemmar äger rätt att lämna enkla frågor till årsmötet, som antingen kan vara riktade till enskilda förtroendevalda i föreningen eller organ som helhet. För att enkel fråga ska kunna behandlas under årsmötet ska den vara styrelsen tillhanda skriftligen senast sju (7) dagar innan årsmötets öppnande. Efter att frågan besvarats förs frågan och det skriftliga svaret ska föras in i protokollet.

mom. 9

Föredragningslista, motioner och motionssvar, interpellationer och interpellationssvar, verksamhetsplan, budgetram och valbilaga ska finnas tillgängliga på föreningens anslagstavla senast sju (7) dagar före årsmötets öppnande.

mom. 10

Frågor som ej upptagits i föredragningslistan får endast behandlas av årsmötet om samtliga närvarande medlemmar beslutar så.

mom. 11

Medlemmar i föreningen äger närvarorätt, yttranderätt, yrkanderätt och rösträtt vid årsmötet. Hedersmedlemmar, av styrelsen särskilt inbjudna gäster, eller av årsmötet adjungerade äger närvarorätt och yttranderätt vid årsmötet. Närvarorätt tillfaller även en (1) representant för Umeå Studentkår.

mom. 12

Åtminstone dessa punkter ska behandlas vid ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande

 • Val av ordförande, sekreterare, och två (2) justerare tillika rösträknare för årsmötet

 • Fastställande av föredragningslistan

 • Fråga om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt

 • Godkännande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

 • Godkännande av budgetram för det kommande verksamhetsåret

 • Behandling av propositioner, motioner, interpellationer och frågor

 • Val för nästa verksamhetsår av:

  • styrelse

  • valberedning

  • revision

 • Övriga frågor

 • Mötets avslutande

mom. 13

Styrelsen ansvarar för att årsmötet protokollförs. Protokollet justeras av mötesordförande, mötesesekterare och justerarna. Justerat protokoll ska anslås på föreningens anslagstavla senast tjugoen (21) dagar efter årsmötets avslutande.

§6 Extrainsatt årsmöte

mom. 1

Ett extrainsatt årsmöte ska hållas om styrelsen, revisionen eller en tiondel (1/10) av medlemmarna så begär. Begäran ska lämnas skriftligen till styrelsen och revisionen, samt innehålla skälen för det extrainsatta årsmöte och vilka punkter som ska behandlas.

mom. 2

Extrainsatt årsmöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess utlysande samt följande punkter:

 • Mötets öppnande

 • Val av ordförande, sekreterare, och två (2) justerare tillika rösträknare för årsmötet

 • Fastställande av föredragningslistan

 • Fråga om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt

 • Övriga frågor

 • Mötets avslutande

mom. 3

För det extrainsatta årsmötet gäller relevanta delar av dessa stadgar som för det ordinarie årsmötet, samt att utöver formalia får endast det i begäran angivna ärendet behandlas.

§7 Stormöte

mom. 1

Stormötet är tillsammans med årsmötet föreningens högsta beslutande organ.

mom. 2

Stormötet ska hållas under vårterminen innan februari månads utgång.

mom. 3

Stormötet är beslutsmässigt om det är stadgeenligt utlyst och minst tjugo (20) medlemmar närvarar.

mom. 4

Styrelsen ansvarar för att medlemmarna kallas senast tjugoen (21) dagar innan stormötets öppnande. Kallelse ska ske genom anslag på föreningens anslagstavla och i andra relevanta kommunikationskanaler, såsom mail.

mom. 5

Styrelsens propositioner ska göras tillgängliga för medlemmarna senast fjorton (14) dagar innan stormötets öppnande.

mom. 6

Samtliga medlemmar äger rätt att lämna förslag till stormötet i form av motioner. För att motionen ska kunna behandlas under stormötet ska den vara styrelsen tillhanda skriftligen senast fjorton (14) dagar innan stormötets öppnande.

mom. 7

Samtliga medlemmar äger rätt att lämna interpellationer till stormötet. För att interpellationen ska kunna behandlas under stormötet ska den vara styrelsen tillhanda skriftligen senast fjorton (14) dagar innan stormötets öppnande, varpå styrelsen är skyldig att avge ett skriftligt svar till stormötet. Efter att interpellationen besvarats kan stormötet uppta debatt i det ämne interpellationen behandlar. Interpellationen och styrelsens skriftliga svar ska föras in i protokollet.

mom. 8

Samtliga medlemmar äger rätt att lämna enkla frågor till stormötet, som antingen kan vara riktade till enskilda förtroendevalda i föreningen eller organ som helhet. För att enkel fråga ska kunna behandlas under stormötet ska den vara styrelsen tillhanda skriftligen senast sju (7) dagar innan stormötets öppnande. Efter att frågan besvarats förs frågan och det skriftliga svaret ska föras in i protokollet.

mom. 9

Föredragningslista, motioner och motionssvar, interpellationer och interpellationssvar, verksamhetsberättelse, bokslut, och revisionsberättelse ska finnas tillgängliga på föreningens anslagstavla senast sju (7) dagar före stormötets öppnande.

mom. 10

Frågor som ej upptagits i föredragningslistan får endast behandlas av stormötet om samtliga närvarande medlemmar beslutar så.

mom. 11

Medlemmar i föreningen äger närvarorätt, yttranderätt, yrkanderätt och rösträtt vid stormötet. Hedersmedlemmar, av styrelsen särskilt inbjudna gäster, eller av stormötet adjungerade äger närvarorätt och yttranderätt vid stormötet. Närvarorätt tillfaller även en (1) representant för Umeå Studentkår.

mom. 12

Åtminstone dessa punkter ska behandlas vid stormötet:

 • Mötets öppnande

 • Val av ordförande, sekreterare, och två (2) justerare tillika rösträknare för stormötet

 • Fastställande av föredragningslistan

 • Fråga om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt

 • Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse

 • Godkännande av revisionsberättelse

 • Fastställande av resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår

 • Fråga om ansvarsfrihet för föregående styrelse

 • Behandling av propositioner, motioner, interpellationer och frågor

 • Övriga frågor

 • Mötets avslutande

mom. 13

Styrelsen ansvarar för att stormötet protokollförs. Protokollet justeras av mötesordförande, mötesesekterare och justerarna. Justerat protokoll ska anslås på föreningens anslagstavla senast tjugoen (21) dagar efter stormötets avslutande.

§8 Styrelsen

mom. 1

Styrelsen väljs av och svarar inför årsmötet och stormötet.

mom. 2

Styrelsen är mellan årsmöten operativt och strategiskt ansvarig för föreningens förvaltning och verksamhet.

mom. 3

Styrelsen består av minst sju (7) ledamöter och högst elva (11) ledamöter, varav en (1) ordförande, en (1) vice ordförande, en (1) kassör, och en (1) sekreterare.

mom. 4

Styrelsen ansvarar för:

 • att kalla till och bereda ärenden inför årsmöte och stormöte

 • att ansvara för Nordpols förvaltning och ekonomi

 • efter sin mandatperiod, dock senast till stormötet, förelägga revisorn verksamhetsberättelsen, samt resultat- och balansräkning. Årsredovisningen ska vara undertecknad av den styrelse för vars mandatperiod årsredovisningen avser. Styrelsen kan delegera till ordföranden att underteckna årsredovisningen under förutsättning att det finns ett dokumenterat godkännande av årsredovisningen från övriga styrelsemedlemmar.

 • att nominera representant för Nordpol i Samhällsvetarsektionens styrelse

 • att utse representant för Nordpol i Politicesstudenternas Riksorganisation

 • att utse representanter för Nordpol i programråd och andra utbildningsutskott kopplade till Nordpols studentupptagningsområde

mom. 5

Styrelsen kan fritt utse utskott, kommittéer, arbetsgrupper, eller liknande, med ansvar för ett givet område, verksamhet, projekt, eller liknande.

mom. 6

Styrelsen sammanträder när ordförande, revisionen eller en majoritet av styrelsens ledamöter sammankallar.

mom. 7

Kallelse ska skickas ut via mail till samtliga av styrelsens ledamöter senast tre (3) dagar innan styrelsemötet och innehålla föredragningslista för mötet. Frågor som inte upptagits i föredragningslistan som utgått med kallelsen får behandlas endast om samtliga ledamöter så beslutar.

mom. 8

Samtliga medlemmar har närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten.

mom. 9

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av sittande ledamöter, avrundat uppåt, närvarar vid mötet.

mom. 10

Styrelsemöten ska protokollföras i form av ett beslutsprotokoll. Protokollet ska signeras av mötesordförande, mötessekreterare och en (1) utsedd justerare, och finnas tillgänglig på begäran för medlemmar senast tjugoen (21) dagar efter mötets avslutande.

§9 Valberedningen

mom. 1

Valberedningen väljs av och svarar inför årsmötet.

mom. 2

Valberedningen ska bestå av minst två (2) och högst fem (5) personer, varav en (1) är sammankallande.

mom. 3

Valberedningens arbete leds av sammankallande, om inte årsmötet beslutar annorlunda. Om antalet ledamöter i valberedningen är jämnt har sammankallande utslagsröst.

mom. 4

Valberedningen utser inom sig en ny sammankallande om valberedningen saknar sammankallande.

mom. 5

Valberedningens uppgift är att bereda underlag inför val av styrelse, revision och valberedning för föreningen.

mom. 6

Valberedningen bör sträva efter en jämn könsfördelning samt programmångfald inom styrelsen.

mom. 7

Valberedningen ska vara oberoende från styrelsen.

§10 Revisionen

mom. 1

Revisionen väljs av och svarar inför årsmötet.

mom. 2

Revisionen består av en (1) revisor.

mom. 3

Bokslut och protokoll skall överlämnas till revisor senast tjugoen (21) dagar innan stormötets öppnande.

mom. 4

Det åligger revisorn att innan stormötet tillsända föreningen en berättelse över den företagna revisionen samt yttrande över frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. Revisorns berättelse ska läggas fram för stormötet.

§11 Omröstning och valbarhet

mom. 1

Vid omröstning gäller enkel majoritet om inte annat anges i stadgarna.

mom. 2

Vid omröstning utgår rösträkningen alltid från det totala antalet avlagda röster. Nedlagda röster räknas bort.

mom. 3

Omröstning sker i första hand per acklamation. I andra hand per 

votering om så begärs och i tredje hand räknas rösterna om rösträkning begärs. Vid öppen omröstning ska protokollomröstning genomföras om en tiondel (1/10) av närvarande röstberättigade medlemmar begär det.

mom. 4

Vid lika röstetal vinner den mening som organets ordförande eller dennes ersättare förespråkar. Ifall denne avstår från att ta det beslutet, eller inte finns på plats, avgörs omröstningen genom lottning. Detta gäller dock inte vid personval.

mom. 5

Vid personval gäller:

 • att varje person som ska väljas måste få egen majoritet

 • att om inte tillräckligt många kandidater får egen majoritet ska ytterligare en valomgång hållas för att tillsätta resterande platser. Denna gång utan den person som fick minst antal röster. Processen återupprepas så många gånger som krävs.

 • att om flera personer får lika många röster på ett sätt som kan påverka resultatet av omröstningen, ska skiljeomröstning genomföras mellan dessa.

 • att vid lika röstetal i skiljeomröstningen ska lottning tillämpas.

 • att val sker med sluten omröstning om det finns fler kandidater än platser, eller någon med rösträtt så begär. 

 • att röstsedel som innehåller fler namn än antalet tillgängliga platser räknas som blank

mom. 6

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud eller via fullmakt.

mom. 7

Valbar till styrelse, valberedning och revision är medlemmar och hedersmedlemmar i föreningen. Dock kan en person enbart inneha ett av dessa uppdrag samtidigt.

§12 Firmateckning

mom. 1

Styrelsen ska utse minst två (2) ledamöter till att teckna föreningens firma var för sig. Samtliga utgående transaktioner måste godkännas av båda ledamöterna.

mom. 2

Styrelsen kan även utse ytterligare personer till att teckna föreningens firma.

§13 Tolkning av stadgarna

mom. 1

Om man inte kan komma överens om hur stadgarna ska tolkas är det styrelsens tolkning som gäller. 

mom. 2

Beslutet om tolkning gäller fram till nästkommande årsmöte eller stormöte, där frågan ska avgöras.

mom. 3

Ifall oenighet uppstår under ett årsmöte eller stormöte beslutar mötet om tolkning direkt.

§14 Ändring av stadgarna

mom. 1

För att ändra i stadgarna krävs enkel majoritet vid två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten/stormöten eller två tredjedelars (2/3) majoritet vid ordinarie årsmöte/stormöte, om inte annat anges i dessa stadgar.

mom. 2

Stadgeändringar ska tillsändas Samhällsvetarsektionens styrelse för godkännande inom två månader efter beslut. Stadgeändringar träder i kraft när Samhällsvetarsektionens styrelse godkänt dessa.

§15 Upplösning

mom. 1

För att föreningen ska kunna upplösas måste det föreslås skriftligen i en proposition eller en motion till ett årsmöte.

mom. 2

Beslut om upplösning fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet vid två (2) på varandra följande årsmöten.

mom. 3

Om Nordpol upplöses skall tillgångarna fonderas av Samhällsvetarsektionen till dess att en ny kårförening kan bildas med liknande inriktning.

mom. 4

Om en ny kårförening med liknande inriktning ej bildats inom två (2) år från upplösandet tillfaller tillgångarna Samhällsvetarsektionen.

mom. 5

Beslut om upplösning skall tillställas Samhällsvetarsektionen och Umeå Studentkår för kännedom.

Nordpols policys

Årsmötesarkiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016